Arbeiderpartiet knuser Frp og Høyre på Arbeidslivspolitikk

Et av de områdene vi vil merke mest til et regjeringsskifte er innen arbeidslivet. Arbeiderpartiet er klar på at vi vil rette opp tilstander som har glidd ut for å få landet i en rett retning.

Også i Norge ser vi det dannes et nytt arbeidsmarked

I Norge ser vi klare tendenser til utglidning, selv om det er kommet mye lenger i de fleste andre land. Dagens  regjering har iallefall ikke bidratt til å forhindre utglidingen. For fire år siden kan jeg ikke huske jeg hørte om folk med nulltimers kontrakter på norsk sokkel. Når fortelles det at det begynner å bli utbredt.  Og fra andre sektorer vet vi det er kommet ganske langt.

Mye av endringene kommer av ny teknologi som muliggjør enkelte endringer som vi aldre hadde tenkt skulle vøre mulig å få til i praksis  med tidligere teknologi. Derfor ligger vi på etterskudd.  Teknologien skaper endringer før vi er i stand til å oppdage de negativer tingene den drar med seg. Teknologien skal ikke bort, men den må tjene oss på en bedre måpte, og ikke gi oss forverringer i arbeidsmarkedet. Andre endringer har helt andre årsaker.

I Norge har ikke utglidningen kommet så langt enda som det vi ser noen andre land.

Les dette: Hva er verst? Bemanningsbyrå eller 16 prosent stilling i kommunen

Arbeidsmarkedet i Storbritannia går i helt feil retning.

I Storbritannia har også arbeidsledighetene gått ned i den senere tid. Samtidig skapes et mer og mer usikkert arbeidsmarked. Det at du har en jobb, er på ingen måte det samme som at du har et levebrød.

  • Om lag en million arbeidstakere går på såkalte null timers kontrakter (ingen lønn og uten oppdrag)
  • Mer enn 40 prosent av jobb veksten kommer nå ved at folk blir selvstendig næringsdrivende i lavlønnsområdet. Lønningene for selvstendige er dessuten lavere nå enn for 20 år siden. Denne gruppen har ingen arbeidstakerrettigheter. Det er denne gruppen Erna og Siw har som ambisjon å øke. Men da kaller de den Grundere. Det høres finere ut.
  • Bemanningsbyråene har nå 46 prosent flere ansatte enn de hadde under finanskrisen. Dette utgjør rundt 1 million arbeidstakere. Disse har dårligere arbeidstakerrettigheter og rundt 30 kroner timen lavere lønn enn de med tilvarende faste ansettelse.
  • Av innbyggere som i dag lever under fattigdomsgrensen utgjør det som kalles «arbeidende familier» rundt 60 prosent.
  • Kjøpekraften reduseres det forteste vi har sett på 6 år.

Les dette: Hauglie svarer med å endre loven slik at arbeidere i bemanningsbransjen får enda mer dritt

Arbeiderpartiet vil styrke det organiserte arbeidslivet og fjerne sosial dumping.

Samme tendensene seer vi i Norge om enn omfanget ikke er like stort, Det er svært viktig at vi får snudd utviklingen.

For Arbeiderpartiet et er viktig for oss å unngå sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Den beste måten å gjøre det på er ved å styrke det organiserte arbeidslivet. Fradraget for kontingent bli øket til 7.700 kroner i løpet av perioden. Det betyr at du netto sparer 2.500 kroner på fagforeningskontingenten på grunn av skattefradrag. Vi vil presisere at arbeidsmiljølovens formål også er å legge grunnlag for et seriøst og organisert arbeidsliv og der hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være at folk ansettes i faste, hele stillinger. Vi kommer til å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser som dagens regjering kom med. Vi vil også vil fjerne muligheten for å ta i bruk nulltimerskontrakter og arbeidskontrakter uten lønn mellom oppdrag. Vi vil også innfri Industri Energi og andre sitt krav om at arbeidsmiljølovens gjøres gjeldende for flerbruksfartøy innen oljevirksomheten. Vi skal ytrede mulighetene  for om det er muligheten å stille krav om norske lønns og arbeidsvilkår i norske farvann og for norsk sokkel på skip. Styrke retten til heltid og styrke fortrinnsretten til økt stilling, Innføre kollektiv søksmålsrett i der det er spørsmål om ulovlig innleie av arbeidskraft. Og så vil vi regulere bemanningsbransjen strenger og styrke almenngjøringsforskriften. Vi skal også ha flere uanmeldt tilsyn, Pluss en rekke tiltak til.

Arbeiderpartiet vil gjennomføre en kompetansereform

Arbeiderpartiet vil gjennomføre en kompetansereform for arbeidslivet der det gis rett til etter- og videreutdanning og legges bedre til rette for deltidsstudium. Vi vil også bidra til å sikre bidrag til finansiering av etter- og videreutdanning. Et slikt tiltak kunne man gjerne ha lagt til rette slik at de ulike fagforbundene kunne fått ansvar for dette med støtte fra det offentlige. Da kunne man også bidratt til å styrke organisasjonsgraden i Norge.

Les dette: Fleksibiliteten i arbeidslivet må økes for å få bort useriøsiteten. Et godt permitteringsregelverk er avgjørende

Vi har et meget ambisiøst program til forbedringer av Norsk arbeidsliv. For en som meg som i årevis har irritert meg på denne utglidningen i norsk arbeidsliv, blir det meget spennende å skulle få være med å rydde opp og få utviklingen på ny kurs. Men det forutsetter selvsagt at folk stemmer på oss.