Fra venstre: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg, adm.dir. i NHO Kristin Skogen Lund

Hauglie svarer med å endre loven slik at arbeidere i bemanningsbransjen får det enda verre

Jeg skrev for noen dager siden et innlegg hvor jeg understreket behovet for fleksibilitet i næringslivet. Og da ønsker jeg en «god» form for fleksibilitet slik som vi har hatt det gjennom det norske permitteringsregelverket. Jeg advarte imot for store innstarmminger i det, da det vil føre til at arbeidsgiverene tar seg til rette og vi får «onde» former for fleksibilitet som nulltimerskontrakter og lignende. Regelverket er allerede for stramt og det må utvides skal det være godt nok for å tilby en attraktiv form for fleksibilitet, men jeg skal la det ligge nå.

Regjeringen med forslag til endring i AML for å bøte mot kritikken av bemanningsbransjen

Nå har regjeringen komt med et forslag som skal bøte på den kritikken som har vært rettet mot bemanningsbransjen. Blant annet har det falt en dom i Bergen hvor 6 polske arbeidere saksøkte arbeidsgiveren sin – Clockwork Bemanning – for ulovlig ansettelse som «fast ansatt uten garantilønn». De hadde støtte av foreningen sin, Unionen til Fellesforbundet. De seks vant fram med at dette var ulovlige faste ansettelser. Det dreidde seg derimot om ulovlige midlertidige ansettelser.

Det var et stort fremskritt og Jonas gjorde stor stas på dem på LO kongressen for å ha stått på for sine rettigheter. Denne dommen er ikke klinkende klar på alle områder, men den er likevel viktig og går gjennom de parameterne den praktiske utøvelsen av utleien må forholde seg om den skal falle inn under definisjonen fast ansettelse. Og dette gjorde retten på en grundig og konkret måte. Dommen hjelper oss et godt stykke på vei når nå Arbeiderpartiet skal innksjerpe omfanget av bemanningsbransjens utleiepolitikk.

Men regjeringens opprydding viser seg å være at det ulovlige blir gjort lovlig.

Man hva gjør så regjeringen for å bidra. Først trodde jeg faktisk de hadde et ønske å være med å rydde opp da de kom på banen for noen uker sider og sa de ville fremme et forslag som skulle rydde opp i bransjen. Men så ser jeg hva de kommer med i virkeligheten. Ja tro det eller ei. De foreslår ganske enkelt å gjøre de ansettelsene som retten sa var ulovlig til å bli lovlige midlertidige  ansettelser. Det er slik Høyre skaper seriøse forhold. Gjør det ulovlige lovlig.

Før har det ikke vært lov å drive permanent utleie basert på midlertidige ansettelser. Dette skal plutselig bli lovlig nå ved at de vil endre AML slik at man kan leie inn folk midlertidig for at de skal leies ut igjen.

Fast ansettelse trenger ikke en egen definisjon

I tillegg har de foreslått å skulle definere hva en fast ansettelse er. Min definisjon er at en fast ansettelse er alle ansettelser som ikke tilsvarerer kravene som stilles til å være midlertidige ansatt. Jeg vet det finnes noen gråsoner her, men det har alltid vært mitt utgangspunkt som jeg har håndtert slike saker etter.

Med en gang vi begynner å definere både faste og midlertidige stillinger oppstår det en ny tredje ansettelsesform som verken faller inn under definisjonen til midlertidig stilling eller fast. I og med at den ikke gjør det sier retten at da skal vi handtere den som det var en fast ansettelse. Vi er langt bedre tjent med å opprettholde AML som den er, og bruke rettsapperatet til å fastslå hvordan den skal tolkes. Det har vist seg i de dommene vi har hatt, at det er folk som dømmer som ser at det å ha en fast stilling ikke er det samme som å skulle ha en løsarbeiderjobb.

Clockwork Bemanning dommen – en rask gjennomgang

I dommen står det at det ikke uten videre kan utelukkes at folk kan ansettes uten lønn mellom oppdrag, men at det må vurderes ut fra den enkeltes situasjon. Det legges også til grunn at det går en grense for hva som kan regnes som faste ansettelser med tanke den ansattes behov for forutsigbarhet med hensyn til tilgang på arbeid og lønnsinntekt. Er du fast ansatt skal du ha forutsigbarhet med tanke på tilgang til arbeid og lønnsinntekt.

I denne saken slo retten fast at de ansatte Clockwork mangler den forutsigbarhet med hensyn til arbeid og inntekt og det stillingsvem som kreves for å karakterisere ansettelsesforholdet som fast etter arbeidsmiljøloven $ 14-9 første ledd.

Konklusjon: Er du fast ansatt skal du ha forutsigbarhet med tanke på tilgang til arbeid og lønnsinntekt.

Det enkelte oppdrags lengde

Til tross for at bedriften kunne ha lange oppdrag for kundene side fikk den ansatte kun oppdrag for en uke om gangen. Etter rettens vurdering representerer Clockwork sin praksis med ukentlige oppdragsbekreftelser og manglendeoppfølgning av avtalte rettigheter overfor Clockwork sine kunder, at en stor del av driftsrisikoen til Clockwork ble plassert hos den enkelte ansatte. Retten viste også til at de ansatte i praksis hadde vært i jobb hele 2014, 2015 og 2016 og tvilter på at begrunnelsen til at de ikke kan tildele oppdrag mer enn en uke om gangen er sann.

Retten fant så at Clockworksin praksis med å gi oppdrag med en ukes varighet skaper en usikkerhet og uforutsigbarhet med hensyn til fremtidige oppdrag og lønnsinntekt for de seks saksøkerne, som aviker fra det en normalt mener med faste ansettelser.

Konklusjon: Oppdrag med en ukers varighet kan ikke sies å kalle faste ansettelser, i alle fall når de har muligheter for å gi lengre oppdrag.

Oppsigelse ved manglende kontakt

I ansettelsesavtalene var det klausuler som sa at dersom det ikke hadde vært kontakt mellom bedriften og den ansatte om oppdrag på 3 måneder måtte den ansatte anse seg som oppsagt. Retten slo fast at denne bestemmelsen er i strid med AML. Hovedavtalen slår også fast at den ansatte skal ha lønn i oppsigelsestiden.   Etter rettens vurdering gav den kjensgjerning at Clockwork kunne gå fra 300 til 200 ansatte uten oppsigelser, permitteringer eller avskjeder, grunnlag for å slutte at stillingsvernet til de seks saksøkerne ikke var reelt.

Konklusjon: Ansatte på null timers kontrakter skal ha lønn i oppsigelsestiden, ved permittering eller avskjed etter normale spilleregler.  

Dersom arbeidsgiveren bestemmer hvem som skal utføre en jobb hos innleier samsvarer ikke dette med å være fast ansatt

Retten slår også fast et viktig punkt at dersm det er bedriftsledelsen som bestemmer hvem av de ansatte som skal tildeles et oppdrag hos en kunde ut fra kundens kravspesifikasjon er ikke dette et fast ansettelsesforhold. Tildeling av oppdrag skal skje etter ansiennitet og derfor er det ikke i tråd med fast ansettelse når det ikke blir informert om alle ledige oppdrag.

Konklusjon: Dersom ansettelsen skal anses som fast skal de ansatte informeres om alle ledige oppdrag og kravspesifikasjon. Tildelingen av oppdrag skal skje etter ansiennitet etter fortrinnsretten i AML. Og om folk sier nei til et oppdrag så skal det behandles i  henhold til AML

Regjeringens forlag til endringer

Det regjeringen nå vil gjøre er at det blir åpnet for å ansette folk for å lei dem ut på midlertidig basis. Det vil jo ikke hjelpe de polske arbeiderene eller andre Det de blir utsatt for blir bare gjort lovlig.

Så jeg oppfatter regjeringens forlag til ny regulering av ansettelser i bemanningsbransjen til å være en løsning for arbeidsgiverne slik at de kan holde på som de gjør samtidig som ingeneting må endres utover å si at det ulovlige nå er lovlig.