Leif Sande

Aftenposten roter. Vi skal ha bort alt som kan kalles generelle midlertidige ansettelse. Offentlig og privat.

Aftenposten ved Alf Ole Ask har vært med Jonas på bedriftsbesøk i Bergen og har skrevet en artikkel som går som en farsott på Facebook. Den er totalt misvisende i forhold til det Støre sa og til det Arbeiderpartiet står for. Overskriften i Aftenposten lyder:  Ap-lederen liker midlertidig ansatte i prosjekt i kommunene, men ikke i privat sektor. – Det er to helt ulike ting, sier han

Aftenposten roter

Her roter Aftenposten. Det Jonas sier er at prosjektet som han ble vist i Bergen «Ortnli Arbeid» var et positivt tiltak. Bergen kommune tilbyr der arbeidspraksis for unge mellom 18 og 26 år som ikke er i arbeid eller under utdanning. Dette er en mulighet for unge arbeidsledige til å skaffe seg arbeidserfaring. Selvsagt må slike prosjekt basseres på midlertidighet. Målet er jo å få folk ut i arbeid. Da kan de jo ikke ansettes permanent. Slike muligheter åpner Arbeidsmiljøloven for både i privat og offentlig sektor og har ingenting med lovens §14-9 (1) bokstav f) som vi ønsker å fjerne.

Denne bestemmelsen gir arbeidsgiveren rett til å foreta generelle midlertidige ansettelser. Det stilles ingen vilkår til innholdet i den jobben som skal besettes.   Prosjektet i Bergen var full anledning til å sette i gang, før endringen i AML ga adgang til generelle midlertidig ansettelse. Loven legger ingen hindringer i veien for det.

Reglene som vi ønsker fjernet

De nye reglene baserer seg på at det kan inngås avtaler om midlertidig ansettelse helt uten grunn for en periode på inntil tolv måneder.

I tilknytting til loven er det laget noen regler som skal begrense bruken av slike ansettelser. Det skal Ikke være flere en 15 prosent av arbeidsstokken som går i denne type midlertidige stillinger.  Den enkelte kan ikke være ansatt i samme stilling i mer enn et år, og stillingen kan ikke fortsette med en annen person i stillingen lenger enn det året.

Begrensningen i loven er alt for lette å omgå.

Disse reglene er imidlertid lette å omgå. Du kan fortsette i stillingen utover ett år om du blir selvstendig næringsdrivende eller lar deg ansette midlertidig etter de generelle reglene. Etter et år i slik stilling kan du gå tilbake i ny generell midlertidig stilling. Arbeidsgiverne kan for eksempel la to personer alternere og fortsette ut over året.

Den mest effektive omgåelsen er jo at hver avdeling på 50 kan defineres som en ny bedrift.

Arbeidsgiver gis likevel adgang til å avgrense virkeområdet for karantenen til enheter med minst 50 ansatte innenfor virksomheten. Enheter av minst denne størrelsen kan vurderes isolert og resten av virksomheten vurderes samlet for seg når det gjelder karantenens omfang. Det er opp til den enkelte virksomhet å bestemme dette. Det er en forutsetning at enheter i denne sammenheng er avgrenset organisatorisk og har en realitet over tid

For eksempel kan Statoil eller Sodexo ansette alle sine offshorearbeidere midlertidig i ett år om gangen dersom de knytter til ansettelsen til plattformer og sørger for å la dem rotere til andre plattformer en gang i året.

Bestemmelsen i seg selv indikerer at omgåelse er målet

Det er denne bestemmelsen Jonas vil ha bort. Jeg ser til og med enkelte tillitsvalgte med Høyre medlemskap har vært ute og forsvart denne regelen, som kommer til å bli mer et helvete å skulle håndtere når arbeidsgiverne først lærer seg å bruke den i årene som kommer. Det å få bort denne regelen både i offentlig og privat virksomheter er viktig for oss.

Intensjonen til myndighetene er jo at folk skal gå ut over 12 måneder

Intensjonen til myndighetene er jo at folk skal fortsette ut over ett år, ellers hadde det ikke vært nødvendig å ta inn en bestemmelse i loven som sa at de som har gått i en slik stilling i tre år skal ansettes fast. Det er forbudt å jobbe i slik stilling ut over 12 måneder, men du har rett til fast ansettelse når du har jobbet slik i tre år. Ser ikke helt logikken og det er ikke tvil om hva intensjonen er. Stillingen er tenkt ut over 12 måneder.

Muligheten til å la folk få jobberfaring svekkes ikke om regelen forsvinner

Så vil noen si at vi tar bort mulighetene for folk til å få seg jobberfaring for å komme ut i arbeidsliv. Da kan man ikke loven.

  • Alt arbeid skal i utgangspunktet være basert på faste ansettelser.  Men det finnes unntak.
  • Når arbeidet er av midlertidig karakter kan du ansettes midlertidig.  Det er om du skal flytte ei haug med stein fra ett sted til et annet. Dette er et arbeid som er av midlertidig karakter. Men om det følges av nye oppdrag der jobe er å flytte stein har det ikke lenger midlertidig karakter og du skal ansetes fast.
  • Når du skal arbeider i stedet for en annen eller andre (vikariat) kan du ansettes midlertidig.
  • For praksisarbeid er det anledning til å ansette midlertidig
  • Deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten kan ansettes midlertidig. Her kan departementert utfylle ut med forskrift og gi nærmere bestemmelser om midlertidig ansettelse for praksisarbeid og om hvilke typer arbeidsmarkedstiltak som omfattes.
  • Idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten kan ansettes midlertidig
  • Det er mulig å inngå avtale om midlertidig ansettelse også for å utføre kunstnerisk arbeid, forskningsarbeid eller arbeid i forbindelse med idrett.

Som en ser her er adgangen til å ansette midlertidig ganske omfattende selv om vi fjerner den generelle adgangen til å gjøre det.

Når det gjelder slike prosjekt som «ortntli arbeid» er det en ting jeg vil advare mot,  enten det er i private eller offentlige bedrifter. Det må ikke legges til rette slik at folk som jobber fast føler det er for å spare penger det gjøres. Liten lønn og fult arbeid. Da får man problemer. Man må holde seg til intensjonene i prosjektet og ikke lete etter sideeffekter som kan oppfattes undergravende.