Statoil bygger ned sin egen goodwill. Er det uvitenhet eller uredelighet som ligger bak.