Har ikke EØS-motstanderne fått med seg Brexit spør Ulf Sverdrup (til høyre i bilde) i Aftenposten?

Ulf Sverdrup: 

Det pågår en debatt om EØS-avtalen. SV ønsker å utrede alternativer. Noen av EØS-motstanderne ønsker å gå tilbake til frihandelsavtalene fra 1973. Har de ikke fulgt med på brexit?

Frihandelsavtalene ga tollfri adgang for store deler av norsk industrieksport. De fungerte i noen grad etter hensikten, men allerede da de trådte i kraft, ble de sett på som utdaterte.

De omfattet ikke tjenestehandel, og de ga ikke nok beskyttelse mot den proteksjonismen som kom utover 1970-tallet. EFTA ønsket derfor å utvide samarbeidet med EU. Det ble tidlig klart at det ikke var mulig å oppnå lik behandling kun gjennom å overta EUs regelverk innen utvalgte sektorer. Svaret ble derfor EØS.

I de senere år med økte geopolitiske spenninger er dette samarbeidet blitt viktigere.

Les hele artikkelen av Ulf Sverdrup her.  Har ikke EØS-motstanderne fått med seg brexit?

Fra Wikipedia om Sverdrup: 

Ulf Sverdrup (født 15. mai 1968 i Kristiansund) er en norsk statsviter og direktør for NUPI (2012–). Han var professor ved Handelshøyskolen BI og var tidligere tilknyttet ARENA, Universitetet i Oslo.

Han disputerte for dr. polit-graden ved Universitetet i Oslo i 2000 med avhandlingen Ambiguity and adaptation – Europeanization of administrative institutions as loosely coupled processes.

Sverdrup har arbeidet med ulike sider av EU og europeisk integrasjon. Inntil han overtok som direktør ved NUPI etter Jan Egeland var han sekretariatsleder for Europautredningen (NOU 2012:2 Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU).