Hør leder i EL og IT forbundet – Jan Olav Andresen- si at ACER ikke kan beslutte at Norge skal bygge utenlandskabler.

Debatten som har oppstått om norsk medlemskap i Acer er typisk. Interessen for å holde norske kraftpríser nede ved å ikke bygge utenlandskabler har stort sett vært fraværende både i de politiske partiene og hos Nei til EU og andre.  Først nå da de har fått det for seg at norsk tilmelding til  EU organet Acer kan føre til at Acer påtvinger Norge å bygge utenlandskabler, har de begynt å engasjere seg mot utenlandskablene. Så lenge det ikke var en del av kampen mot EØS, var det ikke så viktig.

De har stillesittende sett på at vi i en årrekke har bygd ut utenlandskapasitet som går mye, mye lenger enn det EU i sine mest ambisiøse planer har som målsetting å oppnå mellom sine medlemsland.  Jeg husker da Industri Energi hadde sin første store demonstasjon for å få på plass et kraftregime for industrien. Da arrangerte Senterungdommen motdemonstrasjon og delte ut løpesedler som det sto «godt krav, men reis til Brussel med det. Det skulle gjøres til EØS kamp.

Men nå er brått engasjementet stort og det synes ut til å være enighet mellom alle disse om at medlemskap i Acer betyr flere kabler ut av landet, og at flere kabler ut av landet betyr høyere strømpriser. Det siste er rett, så la oss håpe på at engasjementet er like stort når Stortinget snart kommer til å behandle konsesjonssøknaden om ytterligere kabler helt uavhengig av Acer.

Jan Olav Andersen om utenlandskabler

For en tid tilbake var det høring på Stortinget om energipakke, Acer og kablene. Her er et opptak frå høringen hvor Espen Barth Eide stiller leder i EL- og It forbundet spørsmål om han frykter at Acer vil kunne beslutte nye utenlandskabler i Norge.

Svaret er klart. Jan Olav Andersen,  en av motstanderne mot medlemskap i Acer, sier tvert om at han er ikke bekymra for at Acer kan pålegge oss å bygge nye kabler. Han er mer bekymra over hvorvidt Aver kan beslutte om bruken av kraften som kommer ut av kablene.  Norsk konsesjonslogivning ligger fast inntil den blir forandra nasjonalt, sier han.

At norsk konsesjonslovgivning ligger fast inntil den blir endra nasjonalt er jo hele grunnlaget. Derfor må folk forstå at Acer ikke kan gå inn og avvikle konsesjonslovgivningen og beslutte å bygge ut kabler. Det er det kun norske myndigheter som kan gjøre.  Her er jeg 100 prosent enig med Jan Olav Andersen.

Og så er det de politiske partiene som er slik i mot utenlandskabler. Hva sier de:

Rødt sier dette :  Stans planene om storstilt norsk krafteksport. Rødt sier foreløpig nei til bygging av flere overføringslinjer og sjøkabler til utlandet.

Senterpartiet sier det slik: Den fornybare elektrisiteten må tas i bruk der den kan erstatte fossil energi, som for eksempel i samferdselssektoren og gjennom mer elektrifisering av petroleumssektoren. Store mengder ny fornybar elektrisitet gir også godt grunnlag for økt industrisatsing. Gjennom en balansert utvikling av energiproduksjonen og overføringskapasiteten til våre naboland kan Norge spille en viktig rolle som leverandør av fornybar energi til resten av Europa. Det er et mål at den norske energieksporten skal være lønnsom og at innenlands behov skal ha prioritet. Statnett skal ha monopol på eierskap og drift av utenlandskabler.

SV sier dette:  At vannkraften, som er en fornybar ressurs, må benyttes til å skape arbeidsplasser og erstatte fossil energi. Kraftkrevende grønn industri må sikres gode langsiktige kraftkontrakter og rammevilkår. Statlig eierskap og samfunnsøkonomisk lønnsomhet må være en forutsetning for eventuelle ytterligere mellomlandsforbindelser. Nye kabelprosjekter må veies opp mot norsk industriutvikling, arbeidsplasser og muligheten for utfasing av fossil energi i Norge.

Som man ser er det ingen som sier de er mot utlenlandskabler. Det som forener disse partiene er ikke motstand mot kabler, men motstanden mot privateide kabler. De ønsker kablene skal eies av Staten. Men statseide kabler gir like høye strømpriser som privateide kabler. Dagens konsesjonslov tillater private å eie kabler. Det har ingenting med Acer å gjøre.

Arbeiderpartiet er det partiet sin har gått lengst i å si fra om problemene med utenlandskabler.

I programmet står dette:

At kraftoverskuddet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge. Eventuelle nye utenlandskabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme. At utenlandsforbindelser for kraft skal eies og driftes av Statnett

Dette er ikke så mye annet enn det de andre partiene sier, men under fremleggelsen av forslaget på Arbeiderpartiets landsmøte sa Jonas Gahr Støre dette:

Det er samfunnsøkonomisk ikke riktig perspektiv hvis vi bygger kabler som fører til
at det blir dyrere med strøm Norge. Det må da inn i kriteriene, og det må vi si nei til.

Dette var en svært viktig presisering. Dette gjorde av vi som kunne tenkt oss en enda klarere tekst, trekte våre forslag, for klarere enn i partilederens presisering kunne det ikke bli. Slik at Arbeiderpartiet som går inn for Acer,  er det partiet som helt klart har det klareste standpunktet mot kabler som gir høyere strømpriser.

Nå står kampen om Skottlandskabelen. Nå må alle krefter som forstår at den vil føre til høyere kraftpris engasjere seg mot regjeringen slik at ikke den blir bygd. Dette har ingenting med Acer å gjøre.

Les denne av Eigil Knutsen om venstresiden og ACER

Les også denne: Meget bra med kamp mot utenlandskabler, men ACER kan vi godt leve med.

Bli med i gruppen Ja til EØS. Eller gå inn på Facebook og finn gruppen der.