Norge trenger oljeindustrien!

Bare Arbeiderpartiet kan ordne opp i mafiatilstandene i Arbeidslivet.

Arbeidslivet utvikler seg i feil retning og useriøse arbeidsgivere og arbeidslivskriminalitet er i vekst. Arbeiderpartiet har forpliktet seg til å gjøre noe med utviklingen.

Over hele verden ser vi samme utvikling. Folk får en stadig løsere tilknytting til arbeidslivet. Og desto løsere ansettelsesforhold en har, desto lavere betaling har en.

Derfor er det viktig å legge restriksjoner på arbeidsgiverne slik at vi får stoppet utviklingen. Men det vil også være viktig å styrke fagbevegelsen slik at vi lettere kan står imot utviklingen.

Arbeiderpartiet vil øke kontingentfradraget.

Det er viktig å styrke det organiserte arbeidslivet. Ved å øke fradraget for fagforeningsmedlemskap gjør vi medlemskap mer attraktivt. Fradraget for kontingent bli øket til 7.700 kroner i løpet av perioden. Det betyr at du netto sparer om lag 2.500 kroner på fagforeningskontingenten årlig på grunn av skattefradrag,

Sluttvederlaget

Vi vil også ta bort skatteleggingen av sluttvederlaget som gis til eldre arbeidstaker som mister jobben. Det ble gjort skattbart av regjeringen,  selv om det var en del av trepartsforhandlingene at det skulle våre skattefritt. I og med det ble  skattbart ble det også pliktig å samordne det med trygdeytelser. Vår forslag om å fjerne skatten vil føre til at enkelte kan få flere 10-tusen i økning i netto sluttvederlag.

Retten til heltid må sikres

Den ustrakte bruken av deltidsansettelser i offentlig sektor er uverdig. Utgangspunktet må være at når man utlyser en stilling så skal dette være heltidstillinger. Og når en turnus skal settes opp må denne være satt opp med heltidsstillinger slik som i industrien. Det er uverdig når det ansettes folk i 4 prosent stillinger.

0-timers kontrakter må bort

I Norge ser vi klare tendenser til utglidning i retning 0-timeskontrakter, selv om det er kommet mye lenger i de fleste andre land. Dagens regjering har i alle fall ikke bidratt til å forhindre utglidingen. 0-timerskontrakter er begynt å bli vanlig. Det vil si folk registreres som fast ansatte, men har ingen garantert lønn utenom når arbeidsgiveren har oppdrag. For eksempel en elektriker som er på jobb, men hvor det ikke er noen oppdrag den dagen, får da ikke få lønn. Derfor må vi gjøre noe før det går for langt. Uansett. Dette uvesenet skal Arbeiderpartiet stoppe.

Regulere, innskrenke og delvis forby bemanningsbransjen.

Slik bransjen utvikler seg opptrer den useriøst og skjuler ren mafiavirksomhet. Dette kan vi ikke ha mer av. Bransjen må kun få lov til å fortsette på utvalgte områder. Den må forbys i bygningsbransjen for annet enn utleie av rene vikarer.

Les dette: Hauglie svarer med å endre loven slik at arbeidere i bemanningsbransjen får enda mer dritt

Proforma selvstendig næringsdrivende må forbys.

En ungdom som har utdannet seg som frisør kommer i frisørsalongen og spør etter jobb. Det har vi svarer innehaveren. Men først må du registrere deg som selvstendig næringsdrivende og deretter skal du få leie denne stolen av meg. Og så kan du betale en leie til meg for hver kunde du har i stolen.  Den nye frisøren blir ikke fortalt at med dette er de fleste retter i folketrygd og arbeidsmiljølovgivningen borte

Slik begynner å bli vanlig. Erna og Siv kaller dette for grundervirksomhet og vil legge til rette for mer av det. Vi vil ha et klarer skille mellom reelle selvstendige/grundere og arbeidstakere. En frisør som utfører et fag under lov om fagopplæring skal ikke bli tvunget til å være selvstendig næringsdrivende og fratas alle rettigheter som arbeidstakere har.

I England kommer hele veksten i sysselsettingen i lavlønnsområder ved at folk blir selvstendig næringsdrivende. Lønningene for selvstendige er dessuten lavere nå enn for 20 år siden.

Fjerne retten til å ansatte midlertidig når det ikke finnes et midlertidig behov.

Arbeidsmiljølovens formål også er å legge grunnlag for et seriøst og organisert arbeidsliv og der hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være at folk ansettes i faste, hele stillinger. Arbeiderpartiet kommer til å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser som dagens regjering kom med

AML gjøres gjeldende på flerbruksfartøy

Vi vil også gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for flerbruksfartøy innen oljevirksomheten. Da vil vi sikre samme arbeidsvilkår vilkår for alle uavhengig av nasjonalitet slik vi har det på riggene på sokkelen.

Utrede mulighetene og om mulig gjennomføre norske lønns og arbeidsvilkår for sjøfolk på sokkelen og i norske farvann.

Vi skal også utrede mulighetene  for om det er muligheter til å stille krav om norske lønns og arbeidsvilkår i norske farvann og for norsk sokkel på skip. Er det det vil vi gjennomføre det.

Kollektiv søkmålstrett

Innføre kollektiv søksmålsrett i der det er spørsmål om ulovlig innleie av arbeidskraft. Kollektiv søksmålsrett betyr at de tillitsvalgt har lov å gå til søksmål når bedriften nekter å kutte ut ulovlig innleie.

Styrke allmengjøringsforskriften

Vi ønsker å styrke allmengjøringsforskriften slik at det blir lettere å allmengjøre tariffavtaler og allmengjøre mer av dem. Almengjøring er vårt viktigste tiltak mot sosial dumping. Da vil nordmenn og utlendinger ha krav på det samme. Det er vårt viktigste tiltak mot sosial dumping

Økning i uanmeldte tilsyn

Ofte når et tilsynsorgan som Arbeidstilsynet eller Petroleumstilsynet kommer på besøk er dette anmeldt i lang tid i forveien. Det er viktig at slike tilsyn ikke kan innkalkuleres. Bedriften må ikke sitte med oppfatning av at om de ikke har hørt noe så kan det ikke komme tilsyn.

Arbeiderpartiet vil gjennomføre en kompetansereform

Arbeiderpartiet vil gjennomføre en kompetansereform for arbeidslivet der det gis rett til etter- og videreutdanning og legges bedre til rette for deltidsstudium. Vi vil også bidra til å sikre bidrag til finansiering av etter- og videreutdanning. Et slikt tiltak kunne man gjerne ha lagt til rette slik at de ulike fagforbundene kunne fått ansvar for dette med støtte fra det offentlige. Da kunne man også bidratt til å styrke organisasjonsgraden i Norge.

Les dette: Fleksibiliteten i arbeidslivet må økes for å få bort useriøsiteten. Et godt permitteringsregelverk er avgjørende