Kjærlighetsgaranti

Arbeiderpartiet ønsker en kjærlighetsgaranti

Arbeiderpartiet lanserer nå en kjærlighetsgaranti. Folk som er gifte eller samboende skal kunne bo sammen også når en av dem havner på sykehjem. Vi har alle sett programmer der eldre par blir flyttet fra hverandre når en av dem må flytte på sykehjem. Plassen er for liten til begge to. Det er hjerteskjærende og se, og for oss som trekker på åra vet vi at det ikke er så lenge til vi kan komme i en slik situasjon. At Arbeiderpartiet nå setter dette på dagsorden er flott. Det koster penger, men er et viktig og riktig tiltak. Det går på verdigheten i eldreomsorgen når slikt skjer. Det kan også bli en styrke for det sykehjemmet de blir boende på. En som er oppegående og frisk vil være en ressurs for de andre ved sykehjemmet.

Folk skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, kvalitetsreform og aktivitetsreform

Vi vil selvsagt fortsatt legge til for at folk skal få bo hjemme så lenge som mulig og legge vekt på gode hjemmetjenester, velferdsteknologi og boformer som gjør dette lettere for folk. Vi trenger også både en kvalitetsreform og en aktivitetsreform i eldreomsorgen. Kvalitetsreformen trenger vi for å sikre kvaliteten på alle tjenestene. Vi hører alle historier om dårlig kvalitet på tjenestene alt ifra mat til for liten tid. Det kan vi ikke ha. Aktivitetsreformen trenger vi fordi en passiv tilværelse gir dårlig livskvalitet og livsglede. Vi vil blant annet gjeninnføre den kulturelle spaserstokken som Frp og Høyre avskaffet. Vi vil øke bevilgingene med 50 prosent til dette tiltaket, slik at også eldre kan få del i gode kulturtilbud.

Video om kjærlighetsgarantien

Kjærlighet varer livet ut. Derfor vil vi at eldre som vil skal få muligheten til å bo sammen, selv når de ikke kan bo hjemme.

Geplaatst door Jonas Gahr Støre op donderdag 27 juli 2017

Punkter som Arbeiderpartiet går til valg på

 1. Vi blir vesentlig flere eldre i tiårene fremover. For å gi alle eldre et godt tilbud vil Arbeiderpartiet prioritere eldreomsorg og økte inntekter til kommunene høyt i kommende statsbudsjetter.
 2. Eldre er en stadig mer mangfoldig gruppe, og omsorgstilbudet må speile dette. Vår eldreomsorg legger stor vekt på tiltak som gir mer livsglede og aktivitet for eldre. Alderdom handler om mye mer enn sykdom!
 3. Eldre vil være sjef i eget liv. De aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Vi vil legge til rette for at eldre kan bo trygt og lenger hjemme i egen bolig. Derfor styrker vi de hjemmebaserte tjenestene og satser stort på velferdsteknologi.
 4. For mange må i dag vente på sykehjemsplass, og kvaliteten i tjenestene varierer for mye mellom kommunene. Arbeiderpartiet vil derfor gjennomføre en reform for økt kvalitet.  Kvaliteten på omsorgen skal måles bedre. Kommunene som leverer dårlig kvalitet skal få hjelp fra egne innsatsteam.
 5. Å investere i de ansatte er det aller viktigste for å øke kvaliteten i eldreomsorgen. Vi vil ansette flere, sørge for at flere har hele, faste stillinger, og investere mer i de ansattes kompetanse.
 6. Innføre kvalitetskrav for omsorg i norske kommuner. Omsorgstilbudet i norske kommuner må være mangfoldig, tilpasset eldres ulike behov, og det vil variere fra kommune til kommune. Samtidig skal alle som trenger omsorg få et tilbud av høy kvalitet uansett hvilken kommune de bor i. Tjenestene må være likeverdige over hele landet. Derfor vil Arbeiderpartiet innføre krav om hvilken kvalitet det skal være på omsorgen i alle norske kommuner. Dette gjelder fra enkle hverdagsoppgaver som hjelp til å handle til avansert behandling og pleie på sykehjem. Når systemet for kvalitetskrav er innført vil Arbeiderpartiet etablere egne innsatsteam som skal følge opp kvaliteten i omsorgstjenestene og gi kommunene bistand og veiledning slik at alle gir omsorg av høy kvalitet. Nærmere organisering av innsatsteamene, inkludert fylkesmannens rolle, skal utredes.
 7. Sørge for flere ansatte og hele, faste stillinger. Behovene i eldreomsorgen vil øke kraftig fremover. Derfor vil Arbeiderpartiet øke antallet årsverk i pleie- og omsorgstjenestene i takt med behovet frem mot 2025. Behovet er størst for sykepleiere og helsefagarbeidere. Flere faste, hele stillinger er avgjørende for å gjøre det mer attraktivt å jobbe i eldreomsorgen samtidig som det stimulerer til å satse på de ansattes kompetanse og erfaring. Vi vil opprette en ny tilskuddsordning for prosjekter som gir flere hele og faste stillinger i eldreomsorgen, herunder prosjekter for å redusere sykefravær.
 8. Investere en ekstra milliard i helse- og velferdsteknologi. Ny teknologi kan hjelpe flere eldre leve gode liv og bo trygt hjemme. Brukerne må spille en aktiv rolle når nye løsninger utvikles og tas i bruk. Arbeiderpartiet vil derfor etablere en ny «Velferdsteknologiordning» i størrelsesorden en milliard kroner (250 millioner kroner over fire år). Ordningen skal gi ekstraordinære investeringstilskudd til sykehus og kommuner som har gode prosjekter innen teknologi og e-helse.
 9. Gi støtte og stille krav slik at vi får flere boliger tilpasset eldre. Skal flere eldre kunne bo trygt hjemme, må tilbudet av boliger egnet for eldre bli langt bedre. Arbeiderpartiet vil derfor samarbeide med og stille strengere krav til utbyggere i store utbyggingsprosjekter. Vi vil vurdere å stille særskilte krav om at nye boliger tilrettelegges for eldre, for eksempel ved at første etasje settes av til en bestemt type boliger og at ny bygningsmasse skal kunne tilpasses bruk av velferdsteknologi. Vi vil også gjennomgå tilskuddsordningene til Husbanken med mål om at tilskudd skal være mer fleksible, gis til flere typer botilbud og til tilpassing av boliger for eldre.
 10. Legge bedre til rette for frivillige får en nøkkelrolle i morgendagens omsorg. Mange ønsker å bidra i frivillig arbeid for å skape livskvalitet og aktivitet for eldre. Arbeiderpartiet vil legge til rette for nye måter å organisere bistand, hjelp og frivillighet på. Vi vil blant annet gjennomføre et prøveprosjekt med studentboliger som etableres i tilknytning til sykehjem- og omsorgsboliger hvor studenter kan leie rimelig hybel mot å delta i sosiale aktiviteter med eldre beboere. Dette er prøvd ut blant annet i Nederland og Sverige. Arbeiderpartiet vil også styrke og utvikle nye plattformer for mobilisering av frivillige, hvor hjelp til praktiske oppgaver, mobilisering mot ensomhet og sosiale møteplasser står sentralt.
 11. Sørge for at pårørende får bedre støtte og informasjon. Pårørende er svært viktig for mange eldre, og mange pårørende gjør en stor innsats for sine nærmeste. Vi vil gi pårørende sterkere støtte og mer oppmerksomhet i omsorgspolitikken. Det innebærer flere avlastningsplasser, korttidsplasser og dagaktivitetsplasser. Vi vil få på plass en ny, nasjonal pårørendestrategi og styrke programmene for pårørende.
 12. Innføre en «kjærlighetsgaranti» i sykehjem. Kjærlighet kan vare livet ut. Alle bør få være sammen med sine nærmeste, også når helsen svikter. Derfor vil Arbeiderpartiet sikre at ektepar og samboere skal ha rett til å bo sammen også når de blir gamle og må flytte på institusjon.
 13. Gjennomføre reform som gir ansatte bedre tid og større handlefrihet. Nøkkelen til en god eldreomsorg er gode ansatte. De ansatte må få bedre tid til å utføre oppgavene sine og større frihet til å finne gode, tilpassede løsninger. Arbeiderpartiet vil derfor gjennomføre en «tillitsreform» i hjemmetjenestene i kommunene etter modell fra bl.a. København, Tromsø og Oslo, der tjenestene leveres av mindre, faste team, i nært samarbeid med de eldre.
 14. Prioritere omsorgsektoren i ny reform for etter- og videreutdanning. Arbeiderpartiet vil sammen med partene i arbeidslivet i neste stortingsperiode gjennomføre en bred kompetansereform i arbeidslivet. Etter- og videreutdanning for ansatte i eldreomsorgen vil være en prioritert sektor i første fase av reformen. Vi vil legge særlig vekt på tiltak som gir ansatte økt kompetanse i bruk av ny teknologi og som kan hjelpe kommuner til å lære av hverandre
 15. Øke antallet studieplasser og lærlingeplasser. For å gjøre omsorgen bedre trenger vi flere unge som søker seg til utdanninger med relevans for eldreomsorgen. Arbeiderpartiet vil derfor øke antall studieplasser betydelig. Vi vil også innføre krav til kommunene om to lærlingeplasser pr. 1000 innbyggere. Dette vil gi mange, nye lærlingeplasser innen omsorgsektoren.
 16. Sørge for investeringstilskudd til både nybygging og til renovering og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger. Arbeiderpartiet er uenig i Frp og Høyres forslag om å kutte investeringstilskuddet til renovering og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger. Kommunene må settes i stand til å bygge både nytt og til å utbedre eksisterende tilbud. Det er summen av tilbudet som avgjør om alle eldre får en omsorg av god kvalitet.
 17. Sikre alle eldre kulturelle opplevelser og aktiviteter. Kulturopplevelser er en viktig del av et godt liv for mange eldre. Arbeiderpartiet vil derfor gjeninnføre det øremerkede tilskuddet til «Den kulturelle spaserstokken» som Frp og Høyre har avskaffet. Vi vil øke tilskuddet til den kulturelle spaserstokken med 50%. Vi vil også forbedre transportordningene for eldre, slik at flere kan delta i sosiale aktiviteter utenfor eget hjem.
 18. Styrke demensomsorgen og tilbudet av dagaktivteter. Arbeiderpartiet vil styrke demensomsorgen ved å fullføre opptrappingen av dagaktivitetstilbudet for demente, satse på demensteam og demenslandsbyer. Vi vil styrke støtten til pårørende og kunnskapen blant de ansatte i tjenesten om demens, og øke støtten til forskningen på demens og Alzheimers.
 19. Styrke aktører som bidra til økt kvalitet i eldreomsorgen. Flere aktører, som for eksempel «Livsglede for eldre» og «Aktivitetsdosetten», bidrar i mange kommuner til et godt og systematisk arbeid for  å gjøre kvaliteten i eldreomsorgen bedre. Arbeiderpartiet vil legge bedre til rette for og øke støtte til slike aktører.
 20. Styrke de fem sentrene for omsorgsforskning. Det investeres lite i forskning og innovasjon i omsorgssektoren sammenlignet med andre sektorer som sykehusene. Også i omsorgssektoren vil økte investeringer i kunnskap sette oss bedre i stand til å utvikle en fremtidsrettet omsorgstjeneste. Arbeiderpartiet vil derfor styrke omsorgsforskningen i Norge og sørge for at omsorgsektoren i større grad drives og bygger på forskning og fagkunnskap.
 21. Forbedre omsorgstilbudet i livets siste fase. Vi vil investere i bedre kompetanse på lindrende behandling hos ansatte i pleie- og omsorgssektoren, styrke samarbeidet med ideelle aktører og frivillige og støtte utprøving av hospicer i flere fylker.