Rett før påsken uttalte Senterpartilederen seg om EUs forslag til det nye arbeidsmarkedsbyrået. Påstandene følger Senterpartiets tradisjoner med å fremme skremselspropaganda om EØS-avtalen uten hold i fakta.

EU foreslår å styrke kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet gjennom det nye arbeidsmarkedsbyrået. Senterpartiet vil stoppe forslagene.

Senterpartilederen mener forslaget til arbeidsmarkedsbyrå vil undergrave den norske arbeidslivsmodellen og trepartssamarbeidet. Dette er ikke riktig. For hva er egentlig EUs forslag til et arbeidsmarkedsbyrå? Kort fortalt vil forslaget styrke det europeiske og nasjonale arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Noe vi i Norge er svært opptatt.

Arbeidsmarkedsbyrået skal blant annet arbeide for at allerede eksisterende lovverk blir iverksatt og praktisert nasjonalt. Med andre ord skal de sørge for at utstasjoneringsdirektivet, håndhevningsdirektivet og reguleringer om trygder og sosiale ordninger blir etterlevd nasjonalt og på tvers av landegrenser. En av hovedutfordringene er nettopp nasjonal iverksetting og praktisering av EU-lovverk. Det oppstår ofte et gap mellom hva som er vedtatt og hva som skjer i praksis. Dette skal nå tas tak i. Oppstår det uenighet mellom land om hvilke regler som gjelder kan arbeidsmarkedsbyrået bistå i dialog og forhandlinger.

EU vil sikre at utenlandske arbeidstakere får bedre oppfølgning og ivaretatt sine rettigheter gjennom det nye arbeidsmarkedsbyrået.

Arbeidsmarkedsbyrået skal i tillegg bistå med og oppfordre til kompetansebygging, fremme samarbeid, analyser, støtte nasjonalt arbeid og sikre mer og bedre informasjon til både arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter. I dag er det slik at myndighetene i Østerrike ikke lykkes med å innhente informasjon fra myndighetene i Ungarn om arbeidslivsspørsmål. En rekke ulike utfordringer eksisterer i dialogen og samarbeidet på tvers av landegrenser. Dette vil EU ta tak i gjennom arbeidsmarkedsbyrået. Det er også slik at arbeidsgivere som har brutt regelverk i et annet land enn der hvor de bor eller opererer fra altfor lett kan unngå økonomiske krav fra nasjonale myndigheter. Dette skal bli enklere følge opp og håndheve.

EU forlaget vil styrke det norske trepartssamarbeidet.

Vil dette undergrave det norske trepartssamarbeidet? Overhodet ikke. Dette vil langt på vei styrke det europeiske trepartssamarbeidet. I forbindelse med arbeidsmarkedsbyrået etableres det er rådgivende utvalg hvor partene i arbeidslivet skal delta. Dette vil styrke partene i arbeidslivet sin innflytelse på arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Å si nei til arbeidsmarkedsbyrået, slik Senterpartilederen foreslår, fra tar oss muligheten til å delta og ikke minst fremme norske forslag i arbeidet mot sosial dumping og trepartssamarbeid i Europa.

Bli med i Facebookgruppen Ja til EØS