Det har vært mye skriverier om at Arbeiderpartiet på Stortinget i forrige uke gikk imot et forslag fra Senterpartiet og SV om å gi norske lønns- og arbeidsvilkår forrang fremfor bestemmelsene i EØS avtalen

Den eneste hensikten med forslaget fra Senterpartiet og SV må ha vært å forsøke å male svarteper på Arbeiderpartiet. For så i etterkant å fremstille Arbeiderpartiet som et parti som ikke tar arbeidslivstandarden i Norge på alvor. Dette har også alle Frp-erne som er imot EØS tatt til sitt bryst, og de er like aktive  kritikken mot Arbeiderpartiet de som SV og Senterpartiet.  Alliansen SV,  Senterpartiet og Frp medlemmene styrkes stadig i analysen av problemene i arbeidslivet. En stygg ulv som også SV er enig i ikke skal vernes – EØS. Dessverre en fundamental feil analyse.

La en ting være klart. Ingen parti har et så klart program i forhold til å ville løse problemene i arbeidslivet som Arbeiderpartiet. Men vi er også opptatt av EØS. Og vi mener grunnen til at det ikke blir gjort noe mot sosial dumping er Frp og Høyre. Og til grunn for sitt syn da saken ble behandlet forrige uke sa Arbeiderpartiet dette:

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til at etter snart fire år med en regjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet er det vanskelig å se spor av omfattende tiltak for å styrke det seriøse og organiserte arbeidslivet. Disse medlemmer viser til Representantforslag 111 S (2016–2017), fremmet av represenanter fra Arbeiderpartiet. Representantforslaget inneholder 30 viktige forslag som vil fremme et seriøst og organisert arbeidsliv.

Kort og konsist. Istedenfor å skylde på EØS så tar en tyren ved hornene. Det er Frp og Høyre sin politikk som er problemet, uansett hvor mye alliansen SV, Senterpartiet og Frp-medlemmene måtte mene det er EØS som er problemet. Denne merknaden registrere jeg at verken SV eller Senterpartiet sluttet seg til.

Og så har vi selve forlaget fra SV og Senterpartiet som ble stemt ned. Et tullete, men også farlig forslag.

Forslaget hadde denne ordlyden.

Stortinget ber regjeringen gjennomgå norske lover, forskrifter og tariffavtaler med sikte på at disse er overordnet EØS-regler og EU-lovgivning på arbeidslivsområdet, og om nødvendig fremme lovforslag for å sikre dette.

For det første er forslaget et grovt inngrep mot arbeidslivets parters frie stilling. Derfor har også LO lederen gått kraftig ut mot det. Her ber SV og Senterpartiet regjeringen med Erna Solberg i spissen å gjennomgå norske tariffavtaler med sikte på at de er overordnet EØS – regler og EU lovgivning på område. Så det er de som skal tolke avtalene våre og sammenligne de med EØS avtalen? Slike eksersiser har vi vært gjennom før, men da har det alltid vært partene i arbeidslivet som tok gjennomgangen, og ikke regjeringen.

Se på denne: LO lederen avviser forslaget fra Senterpartiet og SV

Her skal faktisk regjeringen holde seg langt unna, uansett hvor mye Lysbakken og Lundeteigen ønsker innblanding i avtaletolkningen. Fagbevegelsen bygger på at den skal være fri og uavhengig og ikke gjenstand for innblanding fra myndighetene.

For det andre, hva betyr det. Vi har hele tiden hatt en EØS avtale som har vært overordnet norske regler innenfor arbeidslivet. Derfor har vi måtte endre tariffavtalene våre, f.eks ansiennitetsbestemmelsene i Hovedavtalen og bestemmelsene om deltidsarbeid i tariffavtalene for å tilpasse disse EØS avtalen.

I Innst. O. nr. 70 (1993-1994 i forbindelse med tilpassing av arbeidsmiljøloven til EØS avtalen sier flertallet i komiteen.

Disse medlemmer vil peke på at arbeidsmiljøloven ble endret på mange punkter fra 1. januar 1994 som følge av EØS-avtalen. Ytterligere endringer er foreslått med antatt lovvirkning fra 1. januar 1995 som følge av en omfattende utredning av Arbeidsmiljøutvalget. Disse medlemmer finner det oppsiktsvekkende at denne omfattende gjennomgang ikke har fanget opp behovet for de omlag 30 endringer/tillegg i arbeidsmiljøloven som omfattes av denne proposisjon, og som departementet hevder er nødvendig å behandle i Stortinget som hastesak.

Det har aldri vært intensjonen at ikke vi må tilpasse oss EØS-avtalen på områder den har reguleringer  parallelt med våre egne lover og avtaler.

Derfor dreier sjelden sakene seg om det. Det de handler om er tolkning av EØS-avtalen opp mot tolkningen av norske lover og avtaler. Og det er her vi mener det er et betydelig handlingsrom for å få ting slik vi vil.

Ønsker ikke vi å følge EØS-reglene kan vi legge ned veto mot nye regler, eller vi kan melde oss ut. Men vi kan ikke vedta at norske lover og avtaler skal ha forrang fremfor EØS-avtalen. Det er også mulig å påvirke utviklingen i EU mer enn det vi gjør i dag. For Arbeiderpartiet er et godt arbeidsliv viktig. Det samme er en EØS-avtale som sikrer oss adgang til EØS-markedet med varer og tjenester.