Matindustrien er Norges største fastlandsindustri – det visste du ikke

Matindustrien er Norges største fastlandsindustri – det visste du ikke

Til daglig er 48 000 personer er sysselsatt i matindustrien med en produksjonsverdi som nærmer seg 200 milliarder kroner per år. I tillegg kommer sysselsetting og verdiskaping i jordbruket og fiskeri/fiskeoppdrett. Ytterligere sysselsetting og verdiskapning skjer gjennom denne næringens store bruk av underleverandører (fôr og andre innsatsfaktorer), og  leveranse av varer og tjenester til industrien. En viktig tilleggseffekt er at matindustrien er spredt over hele landet.

Matindustrien er Norges viktigste industri, vi må jo alle ha mat!

Viktige næringsklynger langs hele norskekysten får store deler av sin omsetting fra produksjon av mat, som fra land- og havbasert matproduksjon. Olje og gassnæringen er avhengige av gode og høyt kompetente næringsklynger for sin drift og videre utvikling.  Matindustriens positive effekt for Norge går langt forbi produksjon av trygg mat, den er en viktig faktor for at vi skal ha bosetning og verdiskapning i hele landet.

Norsk matsikkerhet og mattrygghet

Det er et klart flertall på Stortinget for økt norsk selvforsyning av mat. For å oppnå denne ambisjonen kreves det en aktiv næringspolitikk som støtter opp under landbruk og fiske, slik at norsk matvareindustri har tilgang på råvare til riktig kvalitet.

Når vi prater om matsikkerhet omhandler det tilgang på mat. Er Norge i stand til å forsyne sine innbyggere ved en eventuell naturkatastrofe eller annen hendelse som fører til ubalanse i verdens matproduksjon? Vi har i dag på en selvforsyningsgrad på underkant av 50 % hvis vi ser bort i fra villfisk og oppdrettsfisk som går til eksport uten bearbeiding i Norge.

På mattrygghet er Norge ledende i verdenssammenheng. Norsk produksjon skiller seg ut med laveste bruk av medisiner, god dyrevelferd, gode klimatiske forhold og en struktur som gir store fordeler i forhold til plante og dyresykdommer. Vi i NNN mener investeringen som gjøres i norsk matproduksjon, ved å produsere mat er en rimelig løsning som gir tilbakebetalt med trygghet for tilgang på mat og verdiskapning i hele landet.

Nei til EU, men ja til å utvikle vårt forhold til EU gjennom EØS avtalen eller andre handelsavtaler.

Store deler av norsk næringsmiddelindustri er avhengig av norskprodusert råvare. Import av råvare til Norge for videreforedling skjer i svært liten grad. Dette medfører at den landbruksbaserte matindustrien har sitt skjebnefellesskap med norsk landbruk gjennom den norske landbrukspolitikken. Norges volum, klima og topografi, samt at landbruket er ryggraden i distriktspolitikken medfører høyere råvarekostnader enn på verdensmarkedet i overskuelig framtid.

Derfor er det viktig at landbrukspolitikken subsidieres slik at forskjellene i pris mot verdensmarkedet utjevnes, og vi kan oppfylle Stortingets ønske om økning av norsk matproduksjon. Ved utvikling av handelsavtaler må sikring av norsk sysselsetting prioriteres og arbeidstakerrettigheter skal ikke forringes. NNN mener at Norge er best tjent med å stå utenfor EU, men må videreutvikle sitt forhold til EU gjennom EØS avtalen eller andre handelsavtaler.

NNN er sterkt uenig med regjeringens nedbygging av tollvernet.

Norge har som alle andre land, offensive og defensive interesser. Våre offensive interesser i matindustrien ligger i sjømat, med store mengder av villfisk som høstes langs norskekysten, samt oppdrettsnæringens produksjon. Mye av produksjonen eksporteres med lite norsk bearbeiding. Dagens regelverk gir ikke nok insentiver til å beholde mer videreforedling av fisk i Norge og mye av verdiskapningen utnyttelse av råstoff fra hele fisken kunne gi, blir eksportert ut av landet.

Landbruk blir for Norge en defensiv interesse fordi kostnadsnivået i den norske råvareproduksjonen overgår verdensmarkedspris.  Norge har i dag forpliktet seg til GSP ordningen fra land på FNs offisielle liste over minst utviklede land og en rekke andre lavinntektsland, noe som betyr at det er mulighet for å sikre utviklingslandene mulighet til å komme inn på det norske markedet. De landene som Norge har tollbeskyttelse ovenfor er fra det industrialiserte landbruket. Dagens regjering har som mål å redusere tollvernet uavhengig av den norske matproduksjonens behov, noe som NNN er sterkt kritisk til. Norge har en posisjon i WTO som nå forsvares, denne gir mulighet til norsk matproduksjon og verdiskapning i hele landet.

Vi må ha regjeringsskifte til høsten!

NNN mener dagens regjering må skiftes ut.  Vi har hatt fire år med Høyre og Fremskrittspartiet i regjering og arbeidstakernes rettigheter har blitt svekket gjennom regjeringens prioritering av skattelette til de aller rikeste. Regningen er sendt til vanlig arbeidstagere.

Vi må ha ny kurs for å få til økt sysselsetting og mer rettferdig fordeling av fellesskapets ressurser.

Det er på tide å ta tilbake vår direkte påvirkningsmulighet og styre Norge på rett kurs.

Jeg mener et regjeringsskifte med Arbeiderpartiet som ledende parti på venstresiden, og med Jonas Gahr Støre som statsministerkandidat er løsningen for å få Norge på rett kurs igjen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *