Hvilket parti vil kjempe mot sosial dumping, sikre like konkurransevilkår og sørge for at norske sjøfolk kan leve av havet?

Her er sjøfolkenes dom over partienes politikk. Det er ikke vanskelig å se hvor i det politiske landskapet sjøfolkene har sin støtte

Sjøfolkene har avsagt dom over partiene sin politikk når det gjelder om vi fortsatt skal ha en sjømannsstand  med trygge arbeidsplasser og en god lønn å leve av . Av terningkastene er det ikke vanskelig å se hva de mener . Det er heller ikke vanskelig å være enige i de kravene som stilles.

Gode lønns- og arbeidsvilkår og kamp mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er viktig,

Norske myndigheter må bruke alle virkemiddel som er mulig for å sikre gode og anstendige arbeidsforhold for sjøfolk i norske farvann og på norsk sokkel. Kamp mot sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og krav til norsk lovgiving der det er mulig er sentralt i denne kampen.

Norsk lønns- og arbeidsvilkår må gjøres gjeldende i norske farvann og på norsk sokkel.

Dette arbeidet må starte med at myndighetene må utrede hvilke handlingsrom Norge har for å stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.

Tilskuddordningen må opprettholdes til det finnes bedre virkemiddel.

Norske sjøfolk må også sikres en god tilskuddsordning for å sikre sysselsettingen av norske sjøfolk i alle fartsområder fram til eventuelle andre virkemiddel er på plass. Dette er i dag eneste virkemiddel som sikrer norske sjøfolk mer likeverdige konkurransevilkår i konkurranse med sjøfolk fra lavkostland.

Anbudsregime må ikke gå ut over sikkerheten for sjøfolk.

Myndighetene må sikre at dagens konkurranse- og anbudsregime i ferje- og lokalfarten ikke går ut over sikkerheten for virksomheten, i tillegg til at arbeidstakerne må sikres gode og anstendige arbeidsvilkår om bord.

Color lines utenriksferjer må ikke få tilgang til registrering i NIS

Myndighetene må sikre at ordinær aktivitet i norske farvann ikke skal baseres på sosial dumping. Konsekvensen av dette er at Color Lines utenriksferjer ikke får åpning for å registrere seg i NIS-registeret. Registrering i dette registeret gjør det mulig for selskapet å benytte sosial dumping hver eneste dag i Oslofjorden, med norske flagg og norsk velsignelse. Sjømannsforbundet tar sterkt avstand fra dette. Sittende regjering vil gjøre dette mulig – et nytt flertall etter valget må sette anstendige arbeidsvilkår framfor kortsiktig profitt.

Fiskeressursene er og skal være folkets eiendom og skal ikke selges ut.

Myndighetene må sikre at fiskeriressursene også i framtiden skal være folkets eiendom. Krav til offentlig kontroll med ressursene er derfor sentralt, samtidig som forvaltningen av ressursene skal være bærekraftig og sikre verdiskaping og sysselsetting i norske kystsamfunn.

Dette er viktige krav. Og det er uten tvil en regjering basert på Arbeiderpartiet og de rød grønne partiene som er best rustet til å få fikset opp i dette.

Se også denne siden: Leve av havet