Den store AFP bløffen.

En hører stadig folk si at AFP ikk treffer riktig fordi det var de såkalte sliterne som ordningen opprinnelig var ment for. Mange buker det som et argument for å svekke ordningen. Den treffer ikke de den skulle treffe – sliterne – sies det.  Dette er feil. 

AFP skulle være første ledd i en lavere og fleksibel allmenn pensjonsalder fra 60 år.

Ordningen var ALDRI etablert kun med tanke på sliterne. Den var etablert for å innfrir LO sitt krav om en lavere og fleksibel pensjonsalder. Målet var 60 års pensjonsalder.  Vedtaket ble fattet på LO kongressen i 1985.

Fungerende LO  leder Leif Haraldseth sa det slik i sitt innlegg til representantskapet 16 februar 1988,  da kravene til årets tariffrevisjon ble bestemt:

Vi må konstater at den økonomiske situasjonen ikke tillater en alminnelig nedsetting av pensjonsalderen. Derfor prioriterer ved denne korsvei de yrkesaktives rett til å gå av med pensjon før gjeldende pensjonsalder i Folketrygden.

og videre:

I drøftingene med Regjeringen har vi krevd rett for alle yrkesaktive til å fratre ved fylt 65 år med pensjon likt pensjonsnivået i Folketrygden fra fylte 67 år.

og

Dette er første skritt i en omfattende pensjonsreform. Vi vil komme tilbake til spørsmålet om en generelt lavere pensjonsalder. Likeledes en rett til å gå av enda tidligere en 65 år.

I praksis ble pensjonsalder senket fra 67 til 66 i 1989 og til 65 i 1990. Under oppgjøret i 1992 ble vi enige om en ytterligere reduksjon til 64 år.

Tidligpensjonsordningen fra 1986

Men så skjedde det som har skapt forvirring.  I det forbundsvise oppgjøret i 1996 skulle vi gå ett hakk videre. Fellesforbundet skulle ta dette som en del av frontfaget. Da ble det innført kriterier for å gå av med pensjon fra 63 og 62 år. Kravet var at de som skulle få nyte godt av å gå av ved disse alderstrinnene skulle ha en lengre yrkesaktiv karriere bak seg. Dette ble kalt en tidligpensjonsordning,  og vi hadde plutselig to ordninger. En AFP ordning en kunne gå av på ved fylte 64,  år og en tidligpensjonsordning som man kunne gå av på ved fylte 62 år dersom man hadde en lengre yrkesaktiv karriere bak seg. Dette var sliterne. Definisjonen av lengre yrkesaktiv karriere ble tolket slik at bare folk som hadde startet sin yrkesaktive karriere som 15 åringer ville kunne nytte seg av ordningen.

Det er fra dette oppgjøret alle de som mener ordningen skulle være for sliterne henter sine argumenter. Og det er for så vidt rett at denne tidligpensjonsordningen var for «sliterne «.

AFP og tidligpensjonsordningen ble slått sammen i 1997.

Men ordningen var helt ubrukelig, slik at ved mellomoppgjøret i 1997 ble hele tidligpensjonsordningen skrotet, og vi gikk for en løsning der 62 åringene og 63 åringene skulle behandles som andre i AFP ordningen som var en ordning for alle yrkesaktive. .

Dette betyr at AFP fortsatte å være slik den var tenkt en ordning hvor alle yrkesaktive kunne går av før ordinær pensjonsalder. Men nå fra 62 år. Tidligpensjonsordningen ble som sagt skrotet.

Ny AFP og muligheter til å ta ut pensjon og gå i full jobb.

Så kom vi til den nye AFPen. Denne kom i 2008 og var tilpasset den nye folketrygden. Ingen skulle tape på den nye ordningen og i 2017 skulle den revurderes. Fra LO sin side med Roar Flåten og Tor Arne Solbakken sin side var det klart at om ikke vi da var fornøyd med de ytelsene som ordningen ga,  kunne vi stille krav om høyere ytelser. Denne forutsetningen ble lagt til grunn fra LO sin side.

Det er flere grunner som gjør at ordningen ikke er så god som den burde, for høye pensjonskrav i folketrygden, krav til at en må være med i ordningen til en nesten fyller 62 år etc. Dette er ting som nå blir sett på. må.

Men det som har endret totaliteten er at nå kan man gå av med AFP og Folketrygd, samtidig som man går i fult jobb. Selv om de pangene man får ut, kun er de pengene man selv har tjent opp,  oppfattes dette av mange som urettferdig. Det er sannsynligvis de med de hardeste jobbene som har behov får å gå av tidlig, Da tar de ut pensjon, men slutter i jobb. Samtidig må de se naboene fortsette i full jobb i tillegg til pensjonen.