Dersom Lex Hagen skal medføre at Jagland må ut av Nobelkomiteen er farsen fullkommen. Jagland er komiteens eneste pre.

I morgen skal sammensetningen av Nobelkomiteen avgjøres. Debatten om denne har havnet helt ut på viddene. Utganspunktet for at man ønsker å gjøre endringer, ut over å ydmyke Carl I. Hagen, er at det er viktig å skape distanse mellom norske myndigheter og fredspriskomiteen. Hagen er vararepresentant til Stortinget  og skal etter de nye reglene ikke kunne velges inn. Reglene for permisjon fra Stortinget gis også en nytolkning så han kan ikke få det heller.

I innstillingen til Stortinget sier stortingsflertallet:

De siste årene har man fått illustrert hvor viktig det er for troverdigheten til Nobels fredspris, og for norsk utenrikspolitikk, at det går et tydelig skille mellom norske myndigheter og komiteen som deler ut Nobels fredspris.

Dette skillet vil kunne svekkes dersom en sittende stortingsrepresentant eller vararepresentant blir valgt til medlem av Nobelkomiteen. Forslagsstillerne mener derfor det er nødvendig at Stortinget slår fast at den mangeårige praksisen for at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke samtidig sitter som medlemmer av Nobelkomiteen, står ved lag.

Også lederverv i internasjonale organisasjoner medfører bindinger og kan skape tvil om komitémedlemmers og dermed komiteens uavhengighet. Stortinget bør derfor avklare at personer som innehar lederverv i internasjonale organisasjoner, ikke bør kunne velges til medlemmer av Nobelkomiteen. Hvordan dette skal avgrenses, krever en nærmere utredning.

Forslagsstillerne mener det i forbindelse med at Stortinget slår fast disse prinsippene, bør vurderes om det er andre forhold, ut over de som er nevnt ovenfor, som bør vurderes i forbindelse med valg av medlemmer til Nobelkomiteen.

At dette er blitt et politisk spill synes åpenbart, nå skal motytelsen for å få Hagen ut være at det åpne for at Torbjørn Jagland skal ut, om ikke nå så etter en utredning.

Hva har så Kristin Clemet i komiteen å gjøre

Samtidig kommer Kristin Clemet inn. Kristin Clemet leder av høyresidens tenketank Civita, finansiert av NHO og Rederiforbundet og mange rikinger. Tidligere vararepresentant til Stortinget, tidligere stortingsrepresentant, tidligere rådgiver og minister i flere regjeringer og tidligere NHO direktør. Gift med en en høyst oppegående stortingsrepresentant og sogar 1. nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen.  Her er altså altså ingen bindinger til Norske myndigheter.

Når Høyre ved Helleland så skal forklare hvilken kvalifikasjoner hun ha, r så viser han til hennes engasjement i Oslo Fredoom Forum:

Selv om hun er mest kjent for å delta i debatter om norsk politikk, trekker Helleland frem Civita-sjefens engasjement for Oslo Freedom Forum. – Den institusjonen har en litt annen inngang til menneskerettigheter enn mange andre, sier Helleland.

Oslo Freedom Forum er en del av organisasjonen Human Rights Foundation. Organisasjonen er  meget omstridt og det hevdes at den finansieres av det svært høyreradikale miljøet i USA.

Lederen, den omstridte,  norsk/venezuelaneren Thor Halvorsen, uttalte i et møte i som Oslo Freedom Forum nylig hold i New York under FN generalforsamling at:

 FN, som en gang ble etablert for å bringe fred og frihet til verden, blitt et sted hvor diktaturer har innflytelse. FN har ikke bare mistet sin nytteverdi for mennesker som dem som sitter ved dette bordet, men FN har i stor grad blitt et verktøy for undertrykkerne, konkluderte han.

Organisasjonen har også vakt store bekymringer i Utenriksdepartementet: I 2012 utarbeidet departementet et notat om organisasjonen:

HRFs og Oslo Freedom Forums «verdigrunnlag, støttespillere og profil», og det faktum at HRF styres av personer med tette bånd til miljøer langt til høyre i USA.

At organisasjonen bidrar til å underminere FN og FNs definisjon av menneskerettigheter.

At «flere tidligere innledere er kritisert for grove menneskerettighetsbrudd» og at «flere har brukt konferansen til å framføre budskap som er problematiske i en menneskerettighetskontekst».

At konferansens budsjett på rundt ti millioner kroner «sikrer at konferansen uansett kan holdes, men UDs bidrag legitimerer dens budskap».

Samarbeidet med denne organisasjonen er altså hovedargumentet for å velge Clemet inn i Nobelkomiteen, Skammelig er det.

Torbjørn Jagland er idag den eneste personen i Nobelkomiteen som løfter prisen.

Og så skal man ha ut Torbjørn Jagland. Formuleringen som benyttes vitner jo om et klart kompromiss, Jagland skal ut, men det trenger nødvendigvis ikke være i dag. Vedtaket er myntet på ledere i internasjonale organisasjoner.

Jagland har vært stortingsrepresentant, statsminister, og er idag leder for Europarådet. Europarådet har ingenting med EU å gjøre. Europarådet arbeider hovedsakelig med å fremme demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsutvikling i medlemslandene. Europarådet var opphavet til den europeiske menneskerettsdomstol som har tjent som modell for menneskerettsdomstoler i andre deler av verden.

Den som er leder av denne skal plutselig ikke være god nok til å sitt i fredspriskommiteen. Jeg vil gå så langt som å si at den eneste personen som gir Nobelkomiteen et pre utad er Torbjørn Jagland. Den eneste som har en så pass høy status internasjonalt at folk kommer til å huske hvem de har fått en pris av. En person med en internasjonal stilling der man jobber med fred, demokrati og menneskeretter døgnet rundt.

Ja, dersom han kastes ut er farsen fullkommen.