Arbeiderpartiet sier ja til Acer, men reservasjonsretten skal benyttes dersom betingelsene rokkes med.

Arbeiderpartiets landsstyre har gjort et meget bra vedtak når det gjelder norsk tilslutning til EUs tredje Energipakke. Fra en situasjon der partiet ser ser ut til å være i full spagat, har en klart å fange opp alle bekymringene i et vedtak der arbeiderpartiets politikk fra Landsmøte slås fast,  og der det sies i klartekst at Stortingsgruppa må sikre at det ikke inngås en avtale der disse kravene rokkes ved. Da skal reservasjonsretten brukes.  Det er Stortingsgruppa som vil ta den endelige avgjørelsen over hva de vil gå for.

Arbeiderpartiet har nok engang maktet å sette seg i førersete.

Slik som dagens energipolitikk er i EU tror jeg ikke det er noen stor grunn til å bekymre oss for at den skal rokke ved vår kontroll over energiressursene , men mange har vært redd for at når vi først er innafor så kan flertallet i EU vedta endringer som kommer i strid med våre krav.

Energipolitikken i EU er under kontinuerlig revisjon. Neste pakke er den såkalt vinterpakken. Følger man diskusjonen i EU er det ikke de helt store endringene de klarer å bli enige om, men man aldri kan vite med 100 prosent sikkerhet hva de lander ned på.

Dersom AP-kravene rokkes med vil reservasjonsretten bli brukt

Derfor tror jeg den delen av Landsstyrevedtaket  som går på fremtiden er vel så viktig som det som sies om dagens situasjon Det er derfor likevel viktig å få slått fast at:

Landsstyret setter som et ufravikelig krav ….. at en eventuell videre utvikling i EUs regelverk på energiområdet ikke kommer i strid med de overnevnte krav (se Landsstyret 8 krav nedenfor).  Dersom dette skulle inntreffe må det medføre at Norge umiddelbart reserverer seg fra og sier nei til dette avtaleverket. Denne forutsetningen må vedtas i Stortinget.

Når blir det opp til regjeringen å følge opp.  Landsstyret krever at forutsetningene vedtas i Stortinget. Det betyr at det ligger en forpliktelse på kommende regjeringer og Storting,  uansett hvem som har flertall eller ikke – reservasjonsretten skal brukes om det rokkes med våre betingelser.

Kan være et viktig signal til EU

Dette er og et viktig signal til EU i den pågående debatten om vinterpakken.  EU vil nok helt klart fange opp Landsstyrets vedtek. De ønsker oss med, og våre vedtak kan ha betydning i deres diskusjoner.

Regjeringen har nå flertall for EUs tredje Energipakke. Men Arbeiderpartiets krav må innfris først.

Arbeiderpartiets 8 krav

  1. De skal være nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene.
  2. Det offentlige eierskap til norske vannkraftressurser skal ligge fast, og minst to tredjedeler skal være offentlig eid.
  3. Norsk fornybar kraftproduksjon skal bidra til økt verdiskapning og sysselsetting i Norge og til å erstatter fossil energi med fornybar energi.
  4. Norske myndighetene skal ha selvstendig kontroll over alle avgjørelser med energisikkerheten i Norge, herunder avgjørelser knyttet til industri og utkobling av kraft.
  5. Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene som nå bygges skal gjennomgås før nye utenlandskabler kan vurderes,
  6. Eventuelle nye kabler skal være samfunnsmessig lønnsomme.
  7. Statnett skal eie og drifte alle fremtidige mellomlandsforbindelser. Det skal inntas i energiloven.
  8. Flaskehalsinntektene skal fortsatt kunne benyttes til å redusere nettariffene så vel som til vedlikehold som til utbygging av det norsk strømnettet..