Han får ikke ektefellen med fordi det er en mann

Spennende sak på gang i EU. En EU borger (Romania) som har bodd i et  annet EU land (Belgia) sammen med sin ektefelle (amerikansk)  har etter EU retten,  rett til å ta ektefellen med seg tilbake når han flytter hjem igjen.

Men hva om ektefellen er av samme kjønn og hjemlandet forbyr to av samme kjønn  å bo sammen? Hva vil går først,  EU retten eller hjemlandets rett?

Dette spørsmålet har noe med hvor langt den nasjonale selvråderetten skal gå,  og noe med hvor langt EU skal kunne gå i å moderniser utviklingen i land som ligger tilbake mot dets vilje. Likekjønnede ekteskap er idag helt normalt i de fleste morderne land.

Det er Generaladvokaten i EUs syn at medlemsstatene ikke kan begrense en EU-borgers rett til etablering gjennom å nekte å gi EU-borgerens ektefelle av samme kjønn rett til permanent opphold i EU-borgerens hjemstat. Dette innebærer altså at selv om EU-domstolen ikke kan overprøve et medlemslands internrettslige regulering av ekteskap, må medlemslandet like fullt anerkjenne likekjønnet ekteskap i de tilfeller hvor dette får innvirkning på en EU-borgers rett til å utøve grunnleggende EU-rettslige rettigheter.

Denne går nå til EU domstolen og det skal bli spennende å se utfallet.

Vider sakses det fra Stortingets EU/EØS nytt. 

Generaladvokatens uttalelse i denne prejudisielle saken gjelder den homofile mannen Adrian Coman fra Romania som – etter å ha inngått ekteskap med sin amerikanske mann i Belgia – søkte om oppholdstillatelse i Romania for ektemannen. Søknaden ble avslått av myndighetene i Romania fordi landet ikke anerkjenner likekjønnet ekteskap inngått i et annet land. Etter avslaget brakte paret saken inn for nasjonale domstoler med påstand om at Romania bryter med EUs direktiv 2004/38om retten til fri personbevegelighet på tvers av EUs landegrenser, i tillegg til at avslaget representerer et brudd på Den europeiske unions charter om grunnleggende rettigheter (EUCFR) ved at det diskriminerer homofile. Etter direktivet har en EU-borgers ektefelle normalt rett til å bosette seg sammen med EU-borgeren når denne returnerer til hjemlandet fra et annet EU-land. Den nasjonale domstolen i Romania stilte saken i bero i påvente av en avklaring av a) hvorvidt direktivets ordlyd av «spouse» (ektefelle) også omfatter likekjønnede ekteskap. Dersom EU-domstolen svarer bekreftende på dette, er spørsmålet om b) en medlemsstat som ikke anerkjenner likekjønnet ekteskap i sin interne rettsorden, gjennom direktivet like fullt må anerkjenne likekjønnede ektepars rettigheter etter direktivet.

Det er første gang EU-domstolen tar stilling til dette sensitive spørsmålet. Man unngikk å ta stilling til problematikken da direktiv 2004/38 ble vedtatt. Selv om direktivet gir EU-borgeres ektefeller betydelige rettigheter til opphold, definerer ikke direktivet begrepets nærmere innhold. Det er videre klart at EU-domstolen ikke har kompetanse til å avgjøre hvorvidt medlemslandene skal anerkjenne likekjønnede ekteskap; domstolen har selv slått fast at regulering av ekteskapet ligger innenfor medlemsstatenes eksklusive kompetanse.

Generaladvokaten slo først fast at tvisten ikke handler om legaliseringen av likekjønnet ekteskap, men utelukkende om fri flyt av personer innad i EU. Samtidig påpekte han at EU-rettens autonome begrep «spouse» er kjønnsnøytralt og ikke avhengig av i hvilket land ekteskapet ble inngått. Sett hen til den generelle utviklingen i EU med hensyn til anerkjenning av likekjønnet ekteskap, slo han også fast at man ikke lenger kan forbeholde begrepet ekteskap mellom to personer av ulikt kjønn.  Generaladvokaten fremhevet også at konseptet ektefelle er uløselig knyttet til retten til familieliv nedfelt i EUCFR og Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Menneskerettsdomstolen har tidligere anerkjent at likekjønnede ektepar har rett til et familieliv, og at formålet om å beskytte den tradisjonelle ekteskapsformen ikke kan forsvare diskriminering på grunn av seksuell legning.

Det blir interessant å se om EU-domstolen følger Generaladvokatens tilnærming i denne saken.