Frp og Høyre reduserer kravet til å opplyse om arbeidsinnvandrere. Arbeidstilsynet frykter mer mer arbeidslivskriminalitet.

Et av forlagene fra regjeringen til neste års statsbudsjett er at det skal bli enklere for arbeidsgivere å ha utenlandske arbeidstakere ansatt hos seg selv eller nedover i kontraktskjeden. Forenklingen består i at det skal rapporteres mindre.

Dagens opplysningsplikt gjelder hele kontraktskjeden

I dag er reglene slik at alle som gir oppdrag til utenlandsk oppdragstaker skal kreve opplysninger om oppdraget og om arbeidstakerne på oppdraget. Opplysningene skal gis for alle selskap i kontraktskjeden og senest 14 dager etter arbeidstakers første arbeidsdag på oppdraget i Norge/norsk sokkel. Oppdragets lengde skal opplyses. På sokkelen skal navnet på installasjonen/fartøyet hvor oppdraget skal foregå oppgis. Det skal også opplyses om det er innleie eller entreprise.

Frp og Høyre vil endre plikten til å informere i alle ledd

Dette vil regjeringen nå forandre. En oppdragsgiver som Statoil skal etter regjeringens forslag fortsatt måtte gi opplysninger om oppdraget to trinn ned i kontraktskjeden. Har Statoil kontrakt med et selskap og dette selskapet en underleverandør, skal Statoil fortsatt opplyse om oppdraget for seg selv og begge selskapene. Men inngås det enda en kontrakt i kjeden bortfaller Statoils opplysningsplikt for denne.

For eksempel kan Statoil ha en avtale med Oceaneering som igjen kan leie inn et engelske datterselskap som underleverandør. Når så det engelske  datterselskap gir et oppdrag til en underentreprenør er ikke dette lenger noe Statoil trenger å informere norske myndigheter om.

Når det gjelder opplysningsplikten om utenlandske arbeidstakere (det foregående gjelder bare innholdet i selve kontrakten, og ikke arbeidstakerne) så har regjeringen begrenset dette enda mer. Opplysningsplikten som Statoil eller andre oppdragsgivere vil ha etter dette, vil  bare gjelde utenlandske arbeidstakere ansatt  hos dem selv. Ikke for noen andre i kontraktskjeden slik det er nå.

Og endelig foreslår regjeringen å oppheve regelen om at oppdragsgivere ved manglende oppfyllelse av opplysningsplikten, kan bli ansvarlig for oppdragstakers forfalte skatt, arbeidsgiveravgift, finansskatt på lønn og forskuddstrekk.

Nok en blåblå nedbygging av det vernet vi skal mot useriøs arbeidsinnvandring

Dette er svært uheldig. Og bare en ytterligere nedbygging av det vernet vi har skal ha mot useriøs arbeidsinnvandring i Norge. Dette påpekte jeg mange ganger i valgkampen. Frp og Høyre argumenterer sterkt mot at vi skal ha stor innvandring til Norge, men når det gjelder arbeidsinnvandring jobber de systematisk for å legge tilrette for at utlendinger kan komme hit og og ta jobbene til lavere vilkår. For eksempel nekter de plent å la AML bli gjort gjeldende på flerbruksfartøy på sokkelen. Nå bortfaller også oppdragsgivers opplysningsplikt i alle kontraktsledd overfor skatteetaten.

Arbeidstilsynet advarer sterkt

Arbeidstilsynet fremhever at erfaringer viser at det er i de ytterste leddene det foregår mest lovbrudd, herunder arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping. Dersom opplysningsplikten begrenses ytterligere, vil det etter tilsynets vurdering bli vanskeligere å oppdage lovbrudd.

Og det er dette nå regjeringen legger opp til. Denne type lovbrudd er etter regjeringens syn ikke så viktig å få avdekket, og kampen mot sosial dumping er ikke så viktig. Å legge til rette for at utlendinger skal komme hit å jobbe billig har alltid vært spesielt Frp sitt mål. Derfor er de også imot allmenngjøring. Og derfor kommer dette forslaget nå for å sørge for en ytterligere tilrettelegging.

Dagens opplysningsplikt i skjema RF 1199