Bakgrunnen for saken er Ungarns manglende respekt for demokratiske rettigheter som innskrenkinger presse- og ytringsfriheten , og hvordan EUs stemmerettsregler skal tolkes der det stilles krav til 2/3 flertall.

EU parlamentet vedtok 21 september 2018 en oppfordring til Rådet om å iverksette foranstaltninger mot Ungarn for brudd på EUs demokratiske verdier. Vedtaket ble fattet med 448 stemmer for og 197 stemmer imot. Ungaren og Polen klaget vedtaket inn for EU domstolen med påstand om at vedtaket ikke var fattet med stort nok flertall.

Etter Traktaten for den Europeiske Union skal slike vedtak fattes med 2/3 flertall. Men så var spørsmålet, hvordan skal man beregne 2/3 flertal. Skal det beregnes av alle de avgitte stemmer eller av alle de tilstedverende stemmene. Det var til sammen 645 som hadde avgitt ja elle nei stemme, mens det var 693 stemmeberettigede tilstede om man talte med de som hadde unnlat å stemme. Det ble avgitt 448 ja-stemmer og av  645 stemmer totalt utgjør dette 69,5 prosent av stemmene – altså mer enn 2/3 flertall, mens 448 ja-stemmer av 693 stemmer totalt utgjør 64,6% – dvs. mindre enn 2/3 flertall.

Domstolen kom til at de som unnlot å stemme ikke skulle telles med. Anmodningen fra parlamentet ble dermed stående.

Slik jeg ser det er dette en viktig sak, og de styrker parlamentes rolle i EU systemet, og gjør det lettere å fatte lignende vedtak fremover.

 

Kilde: EU-domstolen ger parlamentet rätt mot Ungern | Nyhetssajten Europaportalen