Venstre - Kaffe først.

AFP og sykelønnsløftene fra Høyre og Krf betviles. Venstre kutter i begge, og Frp tar «bare» AFP-en.

Jeg har gått gjennom partienes programmer når det gjelder sykelønn og AFP. Noe er formulert klarere enn annet.

Venstre vil innføre egenandel, men også Krf og Høyre har formuleringer

Venstre sier rett ut at de vil redusere sykelønnsordningen ved at det innføres en egenbetaling under sykdom. Formuleringen er slik:

innføre en moderat egenandel i sykepengeordningen

Hvor stor denne egenandel er vites ikke. Men ut fra programmet er det sannsynlig den vil bli om lag som dagpengene. Her er fra Venstres program:

Dagens ordninger er imidlertid uoversiktlige, og det er store sprik mellom hvor mye man får utbetalt. Dette gjelder særlig forholdet mellom sykelønn og dagpenger. Dagpengeutbetalingene er rimelig lave, mens nivået på sykepenger på sin side er så høyt at det skaper et kunstig høyt sykefravær og for dårlige incentiver til å komme tilbake i jobb. Derfor vil Venstre utrede en reform med jevnere satser for arbeidsledighetstrygd og helsere- laterte ytelser som uføretrygd, arbeidsavklaringspenger (AAP) og sykelønn.

Selv om Erna Solberg nekter hardnakket på at Høyre vil røre sykelønnsordningen så er det jo grunn til å spørre hvorfor de da har programfestet at de skal sette ned et utvalg for å se på sykelønnsordningen da. Det er jo ikke nødvendig om den ikke skal røres. Men når hun sier det så klar er det vel grunn til å tro på det. Spørsmålet er imidlertid hva hun vil gjøre dersom Venstre setter alt inn på å få gjennomført den egenandelen de har foreslått i sitt program. Uansett, Venstre er et parti som vil innføre egenandel i søkelønnen.

KRF er heller ikke patent. Hva de mener er vanskelig å si, men det er ialefall klart at denne formuleringen gir dem muligheter til å endre sykelønnsorndingen dersom ikke sykefraværret går ned:

…., men med mulighet for endringer i den økonomiske ansvarsfordelingen mellom stat, arbeidsgivere og arbeidstakere i sykelønnsordningen dersom vedtatte målsettinger om redusert sykefravær ikke nås.

Venstre har også gått til angrep på AFP ordningen

I programmet er de klare:

Avvikle det statlige bidraget til avtalefestet pensjon (AFP) og gi incentiver for at folk skal jobbe lengre og ikke kortere.

Dette betyr en kraftig reduksjon i AFP. Det statlig bidraget utgjør 1/3 av ytelsen. Vi må heller gå motsatt veg slik at de som har vært med i mange år,  og som har alt for liten opptjening i folketrygden når de er 62 år også må få AFP. Det samme må de som ramler ut like før pensjoneringstidspunktet. Å fjerne dette tilskuddet vet Venstre vil føre til krig med fagbevegelsen. AFP er noe vi fagorganiserte har forhandlet oss frem til ved å holde tilbake lønn i mange oppgjør etter 1988. Vi vil ikke finne oss i at det fjernest.

Frp vil gi innskrenke AFP til «den som virkelig trenger den» men samtidig gi uorganiserte rett til AFP.

Venstres venner i Frp har også innsigelser mot AFP. De vil utvide ordningen slik at ansatte i uorganiserte bedrifter også skal få del i den. Det blir svært urettferdig. Det er fagorganiserte som har betalt kontingent til et fagforbund og avstått fra lønn som har betalt for AFP.  Men detter er jo typisk FrP. De har alltid mest omtanke for de uorganiserte. De sier de vil jobbe for en ordning som er rettet mot den som «virkelig trenger» den. I praksis bety det at mange av de som trenger den vil miste den. Her er fra programmet til FRP:

Vi vil arbeide for en ny og fremtidsrettet tidligpensjonsordning (AFP) som er mer rettet mot dem som virkelig trenger den. Dette innebærer at man finner tilbake til utgangspunktet, samt at statens bidrag til ordningen må utvides til også å gjelde dem som ikke er omfattet av en tariffavtale.

FrP registrerer at ordningen nå er blitt en tidligpensjonsordning for alle dem som har AFP-avtale, der staten finansierer 1/3 del av kostnadene. Derfor oppfattes den nye ordningen som urettferdig og udemokratisk. Vi vil derfor arbeide for at det statlige bidraget skal omfatte alle pensjonister.

Venstre er også av de partiene som ønsker søndagsåpne butikker, at adgangen til midlertidige ansettelser opprettholdes, at allmengjøringsloven ikke skal forsvares. Og på linje med de andre blå/blå partiene ønsker heller ikke Venstre at fagforeningsfradraget skal dobles slik vi i Arbeiderpartiet går inn for.